منوی دسته بندی
بزن بریم
منوی دسته بندی

سطل زباله پدالدار 120 لیتری

سطل زباله پدالدار 120 لیتری

فروش سطل زباله پدالدار 120 لیتری و انواع مخزن زباله پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با…

سطل زباله پدالدار 100 لیتری

سطل زباله پدالدار 100 لیتری

فروش سطل زباله پدالدار 100 لیتری و انواع مخزن زباله پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با…

سطل زباله پدالدار 60 لیتری

سطل زباله پدالدار 60 لیتری

فروش سطل زباله پدالدار 60 لیتری و انواع مخزن زباله پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با…

سطل زباله پدالدار 40 لیتری

سطل زباله پدالدار 40 لیتری

فروش سطل زباله پدالدار 40 لیتری و انواع مخزن زباله پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با…

سطل زباله پدالدار 20 لیتری

سطل زباله پدالدار 20 لیتری

فروش سطل زباله پدالدار 20 لیتری و انواع مخزن زباله پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با…

سطل زباله پدالدار 12 لیتری

سطل زباله پدالدار 12 لیتری

فروش سطل زباله پدالدار 12 لیتری و انواع مخزن زباله پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با…

سطل زباله پلاستیکی سبلان

سطل زباله پلاستیکی سبلان

فروش سطل زباله پلاستیکی سبلان و انواع مخزن زباله پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با قیمت…

سطل زباله شهری 1100 لیتری

سطل زباله شهری 1100 لیتری

فروش سطل زباله شهری 1100 لیتری و انواع مخزن زباله چرخدار مکانیزه با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا…

پالت پلاستیکی 18 کیلویی

پالت پلاستیکی 18 کیلویی

فروش پالت پلاستیکی 18 کیلویی و انواع پالت پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با قیمت رقابتی…

سطل زباله اداری

سطل زباله اداری

فروش سطل زباله زیبای اداری و انواع مخزن زباله پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با قیمت…

سطل زباله بیمارستانی

سطل زباله بیمارستانی

فروش سطل زباله بیمارستانی و انواع مخزن زباله پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با قیمت رقابتی…

پالت پلاستیکی 23 کیلویی

پالت پلاستیکی 23 کیلویی

فروش پالت پلاستیکی 23 کیلویی و انواع پالت پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با قیمت رقابتی…

پالت پلاستیکی 12 کیلویی

پالت پلاستیکی 12 کیلویی

فروش پالت پلاستیکی 12 کیلویی و انواع پالت پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با قیمت رقابتی…

پالت پلاستیکی 15 کیلویی

پالت پلاستیکی 15 کیلویی

فروش پالت پلاستیکی 15 کیلویی و انواع پالت پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با قیمت رقابتی…

سطل زباله 1100 لیتری سبلان

سطل زباله 1100 لیتری سبلان

فروش سطل زباله 1100 لیتری و انواع مخزن زباله سبلان با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با قیمت…

سطل زباله 660 لیتری سبلان

سطل زباله 660 لیتری سبلان

فروش سطل زباله 660 لیتری و انواع مخزن زباله سبلان با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با قیمت…

سطل زباله درب بادبزنی

سطل زباله درب بادبزنی

فروش سطل زباله درب بادبزنی و انواع مخزن زباله درب بادبزنی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با…

سطل زباله 70 لیتری

سطل زباله 70 لیتری

فروش سطل زباله 70 لیتری درب بادبزنی و انواع مخزن زباله درب بادبزنی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و…

پالت پلاستیکی 17 کیلویی

پالت پلاستیکی 17 کیلویی

فروش پالت پلاستیکی 17 کیلویی و انواع پالت پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با قیمت رقابتی…

پالت پلاستیکی 13 کیلویی

پالت پلاستیکی 13 کیلویی

فروش پالت پلاستیکی 13 کیلویی و انواع پالت پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با قیمت رقابتی…

پالت پلاستیکی 13.5 کیلویی

پالت پلاستیکی 13.5 کیلویی

فروش پالت پلاستیکی 13.5 کیلویی و انواع پالت پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با قیمت رقابتی…

پالت پلاستیکی 19 کیلویی

پالت پلاستیکی 19 کیلویی

فروش پالت پلاستیکی 19 کیلویی و انواع پالت پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با قیمت رقابتی…

پالت پلاستیکی 21 کیلویی

پالت پلاستیکی 21 کیلویی

فروش پالت پلاستیکی 21 کیلویی و انواع پالت پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با قیمت رقابتی…

سطل زباله 240 لیتری سبلان

سطل زباله 240 لیتری سبلان

فروش سطل زباله 240 لیتری سبلان و انواع مخزن زباله چرخدار پدالدار با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا…

سطل زباله 120 لیتری سبلان

سطل زباله 120 لیتری سبلان

فروش سطل زباله 120 لیتری سبلان و انواع مخزن زباله چرخدار پدالدار پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و…

سطل زباله 100 لیتری سبلان

سطل زباله 100 لیتری سبلان

فروش سطل زباله 100 لیتری سبلان و انواع مخزن زباله چرخدار پدالدار پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و…

سطل زباله 60 لیتری سبلان

سطل زباله 60 لیتری سبلان

فروش سطل زباله 60 لیتری سبلان و انواع مخزن زباله چرخدار پدالدار با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا…

سطل زباله 40 لیتری سبلان

سطل زباله 40 لیتری سبلان

فروش سطل زباله 40 لیتری سبلان و انواع مخزن زباله پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با…

سطل زباله 20 لیتری سبلان

سطل زباله 20 لیتری سبلان

فروش سطل زباله 20 لیتری سبلان و انواع مخزن زباله پلاستیکی با کیفیت بسیار بالا و مطابق با تمامی استاندارد های بین المللی در رنگ های متنوع و زیبا با…

enemad-logo
تماس سریع